Thursday, March 15, 2012

Xiao Huangqi( 蕭煌奇)

Xiao Huang-Chi (蕭煌奇), born 22nd September 1976 in Banciao, is a blind Taiwanese Tai-pop and Mandopop artist. Xiao Huang-Chi emerged in the Tai-pop scene after winning the Best Tai-pop male artist 2008 award in the Golden Melody Awards.

Congenital bad eyesight led him to see the world with difficulty for 10 years. Excessive use of remaining vision let him to completely lose his eyesight. He had been frustrated, annoyed and frustrated over the pain. Music had thus accompanied his most difficult days and the difficulties he faced had became the soul for his music creation. This has led him to write and produce original music in his life.

萧煌奇-你是我的眼(You are my eyes)


Hokkien Song sung by Xiao Huangqi 蕭煌奇, a Taiwanese Singer. It re-enacts the times you have with your Grandma. Remember your Grandma's words. When was the last time you spoke Hokkien with her? Do you understand her words? Ah Ma E Ue(阿嬤的話)Grandma's Words (阿嬤的話)

Lyrics:

佇細漢的時陣阮阿嬤對我上好 
tī sè-hàn ê sî-tsūn gún a-má tuì guá siōng-hó

共上好的物件攏會留予我
kā siōng-hó ê mi̍h-kiānn lóng ē lâu hōo guá

伊嘛定定��我去幼稚園看人咧��迌 
i mā tiānn-tiānn tshuā guá khì iú-tsí-ián khuánn-lâng leh tshit-thô

看人咧辦公伙啊 看人咧覕相揣
khuánn-lâng leh pān-kong-hué a khuánn-lâng leh bih-sio-tshuē

伊定定共阮講 叫阮著愛好好仔讀冊 
i tiānn-tiānn kā gún kóng kiò gún tio̍h-ài hó-hó-á tha̍k-tsheh

毋通大漢像恁老爸仔遐爾仔狼狽喔
m̄-thang tuā-hàn tshiūnn lín lāu-pē-á hiah-nī-á lông-puē oo

佇彼个時陣 阮攏聽攏無 阿嬤 你到底是咧講啥貨
tī hit-ê sî-tsūn gún lóng tiann lóng-bô a-má lí tàu-té sī leh kóng siánn-huè

大漢了後 才知影阿嬤的話 我會甲永遠永遠囥塊心肝底
tuā-hàn liáu-āu tsiah tsai-iánn a-má ê uē guá ē kah íng-uán íng-uán khǹg tè sim-kuann-té

*想著一步一步的過去 定定攏會予人真難忘
siūnn tio̍h tsi̍t-pōo tsi̍t-pōo ê kuè-khì tiānn-tiānn lóng ē hōo lâng tsin lân-bōng

 時間一分一秒塊過去 佇阮的心內定定攏會想著伊
sî-kan tsi̍t-hun tsi̍t-bió tè kuè-khì tī gún ê sim-lāi tiānn-tiānn lóng ē siūnn tio̍h i

#阿嬤妳這馬佇佗位 阮咧叫你你敢有聽著
a-má lí tsit-má tī tó-uī gún ê kiò lí lí kám-ū thiann-tio̍h

阮的認真佮阮的成功你敢有看著 阮咧叫你你知影無
gún ê līn-tsin kah gún ê sîng-kong lí kám-ū gún leh kiò lí lí
tsai-iánn bô

阿嬤你這馬過了好無 敢有人塊共妳照顧
a-má lí tsit-má kuè-liáu hó-bô kám-ū lâng tè kā lí tsiàu-kòo

希望後世人阮閣會當來予你疼 做你永遠的孫仔 
hi-bāng āu-sì-lâng gún koh ē-tàng lâi hōo lí thiànn tsò lí íng-uán ê sun-á

閣叫你一聲阿嬤
koh kiò lí tsi̍t-siann a-má

Repeat *,#

Notes:

I've corrected some of the Han character for Hokkien in the lyrics based on the Standard Hanzi for Taiwanese approved by Taiwan's Ministry of Education.

The romanization system uses Taiwanese Romanization System (known as Tâi-lô or TL), the official system of Romanization for Taiwanese promoted by Taiwan's Ministry of Education. Hokkien has 7 tones.

1976年出生的他,因為先天性白內障而全盲;四歲動了眼部手術後成為弱視,雖然無法看得太遠,天生樂觀的他又學柔道、又玩音樂,眼中的世界無比遼闊;十五歲那年,上天卻又跟他開了一個大玩笑─他因為用眼過度而永遠失去了視力,在重見光明多年之後再度失去光明,是多麼殘酷的折磨,他覺得自己被世界所拋棄,悔恨、痛苦、恐懼...種種情緒交織成一張掙脫不開的大網。

就在這個時候,最愛的音樂成了煌奇最大的支柱,幫助他走出黑暗的角落。他決心不向命運低頭,他認為盲人除了看不見之外,一樣有權力、也有能力實現夢想,他要用豐富的詞曲創作來歌頌人生,讓更多的人聽到自己創作的音樂!

六年前,憑著一股對音樂的熱情,以及啟明學校的訓導主任張天堂和蔡龍雄老師的協助"全方位樂團"得以成立。除了團長、主唱兼薩克斯風手的煌奇之外,目前全方位團員一共有4位,弱視的貝斯手鴻祥和鍵盤手柏毅都是老資格的團員;吉他手阿斌是盲人,是樂團年紀中最小的一位,也是最有活力、自信、最活潑的一位;鼓手阿宏是最新的團員,也是全方位樂團目前唯一的明眼人團員。

目前,全方位樂團是國內十個由視障人士組成的樂團中,被當作指標性的一個樂團,在盲人歷史上佔有一席之地,但是全方位樂團不會只以一個成功的"視障人士"樂團而滿足,而是要名如其實,走向更全方位的音樂發展之路。

一直以來,煌奇最大的願望是能夠參與唱片製作及進入流行樂團,出版個人專輯,與好朋友一起在音樂的領域中有所發揮,做自己的音樂。在第一張創作專輯『你是我的眼』中,煌奇幾乎包辦了所有的詞曲創作,十首歌曲分別記錄了他的音樂歷程及生活點滴,同時,全方位樂團也參與了專輯中音樂演奏的部分。

生活,是煌奇創作的靈感來源,音樂為蕭煌奇及全方位樂團開啟了一扇窗,讓他們重新找到失去的光明,煌奇透過歌聲來詮釋心情,讓大家聽到了他內心深處、色彩繽紛的一個美麗新世界。

(source: 萧煌奇中文网,http://www.xiaohuangqi.com/)

1999年 蕭煌奇 榮獲台灣第三十七屆十大傑出青年

Suggested reference

1. 萧煌奇中文网,http://www.xiaohuangqi.com/
2. 蕭煌奇 臉書粉絲專頁, https://www.facebook.com/RickyHsiao
3. Xiao Huang-Chi,http://en.wikipedia.org/wiki/Xiao_Huang-Chi
4. 蕭煌奇 官方網站, http://huangchi0922.pixnet.net/blog
5. 蕭煌奇 個人網誌, http://tw.myblog.yahoo.com/ourstory0922/
6. 蕭煌奇 YouTube, http://www.youtube.com/user/huangchi650922/

1 comment:

  1. Love this song very much. Thanks for sharing the pinyin lyrics.... :)

    ReplyDelete