Wednesday, March 14, 2012

Tiêu Lam Trường/蕭藍長藍長(越南语:Lam Trường/藍長,1974年10月14日-),越南男歌手,本名「越南语:Tiêu Lam Trường/蕭藍長」,越南華人,祖籍廣東潮州。1995年在胡志明市第5郡的華語歌曲比賽嶄露頭角,在第10郡阮安寧學校的歌唱比賽中發跡.歌曲常唱中文粵語與越南語夾唱的歌。

藍長於2003年與一名越裔美國人、電腦工程師越南语:Ngô Ý An/吳意安成婚於美國休斯頓。已有一子,名為越南语:Tiêu Kiến Văn/蕭建文。

No comments:

Post a Comment