Friday, January 25, 2013

蕭鍾葉三姓本是一家

漳洲狀元蕭國梁 狀元國梁公字廷之, 漳洲派始祖. 南宋乾道二年丙戌( 公元一一六五 )進士第一, 初授著作郎, 歷龍圖閣侍講學士, 卒於漳, 墓在郡治官路旁,事蹟見漳洲龍溪二誌. 夫人王氏, 子一, 煜.字道隆, 號霞山, 宋光宗紹熙元年( 公元一一九) 庚戌進士, 累官朝請大夫,左司郎中, 夫子朱世,子二, 淮, 洵 .--洵字仲川, 宋理宗端十二年( 公元一二三五 ), 以明經授潮陽縣之事, 有善政, 愛其山水秀力麗民物富庶, 逐卜於縣治之南橋( 今塗庫內 ), 潮地, 二始栮也, 子一, 昭元. 四世昭元, 隱德不仕, 葬福建紹安縣分水關, 其形名曰烏鴉落陽. 洵公休官後久居潮陽, 遣昭元公回漳省舊, 道經分水關, 宿於客舍, 慕主人葉公之女賢淑, 為贅婿, 不敢歸告堂上. 生有三子, 規具ˋ植, 後病卒葬於舍後, 即烏鴉落陽其地也. 洵公久待無音訊, 親回漳一探究竟; 亦經分水關宿客舍, 為雨所困, 見舍中三兒嬉戲, 貌肖昭元公, 一兒出散扇玩弄, 視之二扇面有洵公題詩, 乃昭元公舊物, 因持詢王人葉公, 始知真象. 葉公謂: 舍原為鍾公業, 鍾公無男, 亦彼贅於鍾氏. 洵公因攜長孫規歸潮, 留仲蓀嗣葉, 季孫嗣鍾. 後紹安之葉氏鍾氏亦繁衍, 而潮閔兩地三姓不通婚, 蓋同血胤也云云. 五世規, 宋解元, 進士, 歷容州文學. 子二, 冠, 禦疾. 冠無嗣.六世禦疾, 宋舉人, 任官海陽縣王簿, 歷巡海憲僉. 少帝舵海,劾忠勤王, 殉節

No comments:

Post a Comment